.

.

.

مـــا از خـــم پـــرجــــوش ولایــــت مســـتیم ...

عـــهــــدی ازلـــی بـــا ره مـــــولا بســــتیـم ...

بنــگر کـه وظیـــفه چیســـت در ایـن میـــدان ...

مـــا افســـر جنـــگ نــــرم آقـــــا هســـتیم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــام مـــن ســـرباز کـــوی عتـــرت اســـت ...

دوره ی آمـــوزشـــی ام هیئـــت اســـت ...

پادگـــانم چـــادری شـــد وصـــله دار ...

ســـر درش عکـــس عـــلی بـــا ذوالفـــقار ...

ارتـــش حیـــدر محـــل خدمـــتم ...

بهـــر جانـــبازی پـــی هـــر فرصـــتم ...

نقــش سـر دوشـی مــن یــا فاطـــمه اســت ...

قمـــقمه ام پـــر ز آبـــ علقـــمه اســـت ...

اســـم رمـــز حمـــله ام یـــا๛ نــبــے ...

افســـر مافـــوقم عـــــباس عـــــلی ...

گـــر چـــه شـــد فرمـــانده ام غائـــب ولـــی ...

دلخـــوشم بـــر نایـــبش سـیــــــد عـــــلـی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزمــنــده ای کـه در فـــضــای ســایبــر مــیجــنــگی ...

بـرای فـشردن کـلیــدهــای کـامپیــوتـر وضـو بگیــر و ...

بـا نـیــــت قـــــربـه الــی الله مـطــلــب بــنــویـــــس ...

بـدان کـه تــو مصـداق و مــارَمـَیـت اِذ رَمــَیت هستی ...

تـــو در شـبهــای تـــاریــک جـــبـهــه ســــــایــبــــری ...

از مـــیــــدان مــیـــن گــــــنـــاه عــــبــور میــــکنــی ...

مـــــــــــــراقـــــــــــبــــــــــ بـــــــــــــــــاشــــــــــــ ...

بــه شـــــــــــــــــــــهــــــــدا تــمــــســــــک کـــــن ...

بــصـــیـرتــت را بـــــالا بـــبــر کــه تــرکـــش نخـــوری...

رابـــــــطــه خــــودت را بــا خــــــــــــــدا زیــــاد کــــن...

بــــا اهــــــــــل بـــیـــــــــــــت یـــــکـــی شـــــــــو ...

و در ایــن راه گــــوش بــه فـــــرمـــان آنــــهـا بــــاش ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللّهـُــــمَّ صَـلِّے عَلـے مُحَـــمَّد ...

وَ آلِـــ مُحَــمَّد وَ عَجِّـلْ فـَـَرَجَـهُم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
پیوندها
۱۷
ارديبهشت
۹۴

یـک مـیـوه ممـــنوعهـــ ، با طعـــمــــ ِ دل فریـــــب ِ ” دلـــت بایـــد پــــاکـــ بـاشـــد ”  . . .

 

 

مےتــوانــد ؛ آغــــازِ ســقوط بـــــاشــد . . .

 


از آغـــوش ِ امــــن ِ خــــــدا دور شُــــدن از ردِّ نگــــاهـــش . . .

 

 

وَ یَقُــولُونَ نُؤْمِــنُ بِبَعْــضٍ وَ نَکْــفُرُ بِبَعْــضٍ وَ یُریــدُونَ أَنْ یَتّــَخِذُوا بَیْــنَ ذلِــکَ سَــبیلاً

 

و مے گویــند : مــا به برخے ایــمــان مـے‌ آوریــم و . . .

 

 

بـه برخــی کفـــر مــے‌ ورزیــم و . . .

 

 

مے خــواهنــد میــان آنهـــا راهـے پیــش گیــرند . . .

 


امــــآمـ عـــلــے (ع) : ایــمــان بـه قــلــبـــــ ، بـه زبــــان و بـه عمــــل اســت . . .

 

 

اگــر فقــط دلِ پـــــاکــــــ کافـے بـــود ، فقــط مـے‌گفـــت :

 


« آمـنــــــــوا » . . .

 

 

اینــکه کنــار « آمـنــــــــوا » گفــته : « آمَـنُــــــوا وَ عَمِـــلُوالصَّـــــالِحــــات » . . .


 

یعــنی هــم دلـــتــــ پــــاکــــــ باشـــد ، هــم کــارتـــــــ . . .

 

 

 

 


اللهمــــ عجلــــ لـولیکــــ الفرجـــــــ

 • ۳ نظر
 • ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۳۲
 • هـــــدى ...
۰۳
ارديبهشت
۹۴

بــه کـجــــــا چــنیــن شـــــتـــابـــان . . .

بــه کـجــــــا چــنیــن خـــــــــرابـــان . . .

بــه کـجــــــا چــنیــن ســــبـکـبـــال . . .

دگــر باریســت مـــرا انـــدوه تــــو و روزگــــارم بـی تــــو و آشـــیانـه ام بـی ســقفــ تــــو . . .

 

غـصـــه هایــم تمـــامـی نـــدارد . . .

 

"بــار انــــدوه مــرا کــس نتــواند کـه کشــد بـا خـــود . . .

جــز همــان کــس کـه مــرا بــار خــــودش ، عاشـــق و بـی ســـر و ســامان خـــودش کـــرد و بـرفــتــــــ . . ."

 

امــــروز روز دیــگریســــت بــی تــــــــــو . . .


شــــرمنــــده امــــــ . . .

گـــــریــان تــر از هـمیشــــه . . .


خـــــــودتــــــ بـیــــــا و قـــامـتــــــم راســــت کـــــن کـه دیگـــر قـــامـتــــــم اســـــتـوار نیســــت . . .


اللهمــــ عجلــــ لـولیکــــ الفرجـــــــ
 • ۶ نظر
 • ۰۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۴۶
 • هـــــدى ...
۱۷
بهمن
۹۳

بـه نــــام اعــــظمـــی کـه عـــــظـیمـــی چـون خــــــمـیـــنـی آفـریــد . . .

 


ســـلام بـر تــــو ای روحـــــ خــــــدا . . . 

 


ســـلام بـر تــــو کـه بــخشـــنده تــر از آفتابــــ در آســـمان ابـدیتــ . . .

 


تابیــدن گرفـــتی و بـا مــلائکـــــ در هـم آمــیخـتــی . . .

 


ســـلام بـر تــــو کـه از نظــــرهــا پــنهــــــان و در دلـــهــا جـــــاودانــه ای و . . . 


 

ســـلام بـر تــــو کـه از خـــاک در گســتره ی افــلاکــــ زیســـتن دوبــاره آغــــاز نمـــودی . . .

 


خــــــمـیـــنـی جـــــان . . .


 

آن دلـــــ کـه بـه یـــــاد تــــو نبـاشــد دلـــــ نیســـت . . . 

 


قـــلبــی کـه بـه عشـــقــت نتپـد جـز گِــل نیســـت . . .

 


آن کــس کـه نــــدارد بـه ســـر کـــــوی تــــو راهـــ . . .

 


از زنـــــدگـــی بــی ثـــمــــرش حــاصـــــل نیســـت . . .

 

 


 

 

 


 

اللهمــــ عجلــــ لـولیکــــ الفرجـــــــ
 

 • هـــــدى ...
۳۰
آبان
۹۳

حـــالا کـه اخــــــراج مــا از دنــــــیــا قـطــــعــی ســت . . .بیــــایـد محــــترمــانه بـا دل کنــــدن از 
دنــــــیــا زودتـــر اســـتـعــفـای خـــودمـان را اعـــــلام کنیـــــم . . . دلــبســـــتگــی بـه دنــــــیــا را کـمــــرنــگ و کـمــــرنــگ تــــر کنیـــــم . . .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَخْــــرِجُـوا مِــنَ اَلدُّنْــــیــا قُـــلُوبَــکُمْ مِــنْ قَبْـــلِ أَنْ تَخْــــرُجَ مِنْـــهَا أَبْــــدَانُکُـــمْ 】پیــــش از اینـــکه بــــدنتــــان از جـهــــــان خـــارج گــــردد ، قــــلـبـتـــان را از آن ‏
خـــارج ســـازیــد . . .┘◄ نـهــــج الـبــــلاغــه دشـــتـی - خـــطبــه ۲۰۳

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...
۱۴
آبان
۹۳

هـــُـشـــــــــدار ای مـســــــــلمــان 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عــــــاشـــــــــــــورا هـنـــــــوز هـســــــــت . . .و وســـعتــش دیــگر بــه شــــــهــر هــــــــزار رنــــــگ کــوفـــــــــه تـــا . . .دشـــــت پـــر بـــــلای نـــــیــنــــــوا محــــدود نمیـــشود . . .امــــــروز جـــنـــــــگ حــــق و بـــاطــــل بــه 
وســـعت هـــمــه ی کـــــــــره ی خـــــــاکــــی ســــت . . .امـــــا تــــــنــاســـــــــب ۷۲ بــه ۳۰۰۰۰ هـنـــــــوز بــر قــــــــرار اســــت . . . 】 راهـــت را انـتــخــــــــاب کــــن . . .نـمیــتـــوانــــی یـــــــــزیــــــــدی زنــــــدگـــی کـنــــی و . . .انـــتــظــــــــــار داشـــتــه بــاشـــــــی حســــــینــــی محــــشــــور شــــــوی . . .


 
نـمیــتـــوانــــی امـــــان نــــــامـــه لشــــکـر
 یـــــــــزیــــــــد را بــپـــــذیـــــری و . . .دمـــ از حســــــینــــی بــــودن بـــــزنـــی . . .یــا 
یـــــــــزیــــــــدى بـــــــاش یــا حســــــینــــی . . .بـــی طــــــــــرفـــــهـــا . . .


 
یــا بــــــــزدل هـــای 
یـــــــــزیــــــــدى دو ســـر ســـــوخــتـــــه انـــد . . .


 

یــا مـــــــنـافـقیــنــــی کــه از کــفـــــــــار بـــــدتـــرنـــــــد . . .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...
۰۸
آبان
۹۳

 

بســـــم ربّ الــحــســــــــــــیـــن . . .

 
 
 
عــــ♥ــــشـــق یـکـ ســــینـــه و هـــفــتــاد و دو ســــر مـیخــــواهـد . . .
 
 
 
بـچـــه بـازیـســـتــ مــگـر عــــ♥ــــشـــق ،↩جــــ◆ــــگــر مـیـخـواهـد . . .
 
 
اَلسَّــلامُ عَلَى الْحُسَــــــیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَـــــــیْنِ 
 

وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَــــــیْنِ  وَ عَلى اَصْـــحابِ الْحُسَــــــیْنِ 
 
 

 

 

 

 

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...
۰۸
آبان
۹۳

نـــــــذر کـــــرده ام . . .صـــــد دور تــســـــبــیــح . . .


 اهــــــــدنـــــا صـــــراط المســـــتقیــــم 


بــخــــــــوانــم . . .


شــــایــد ایــن بــار مـســــیـــرم بــه کــــــــــــربــــــلایـــــــت افــــتــاد . . .


 الســــــلام عــــلیـــــــک یــــا ابــــا عــــبــدالله الحـــــــســـــــــــــیــــــــن  • هـــــدى ...
۲۹
مهر
۹۳

مـــحــــــــــــــرم نــزدیــــــــک اســــت . . . خــواســــــتـم شــــــفـــایـــت را از حــــــســـــــــــیـــن تـــمـــــنــا کنـــــم . . . امـــــــــــــا . . .


تـــــو خــــــود بــه اســــــتــقــــبــال 
حــــــســـــــــــیـــنــت رفــــــتــی . . .
انــــا لله و انــــا الیـــــه راجـــــــعــــون . . .


اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...
۲۵
مهر
۹۳

قـــــــــلـــم بـه دســــت گـــرفـتــم ز ِ یــــــــــــــــاس بنـــویــــسـم . . . دوبــــــاره خـــــــاطـــــــــرم آمــــــــــد . . . کــه نیـســــــــتـم لایــــــــــــــــق . . . 

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...
۱۰
مهر
۹۳

چـــــادرم تـــــاج بهـــــــشـتیــــســـت کـه بـر ســـــر دارمـــ . . . یــــــادگـاریـســـــت کـه از حـــضـــــــــرت مــــــــــادر دارمـــ . . .تــیـــــــــرهــا بـر دل دشــــــــمــــن زده بـا هــــر تـــــارشـــ . . .مـــــــن مــحــــــال اســـت کـه آن را ز ســـــــرم بـــردارمـــ . . .+دلــــنـوشــــــــــتخــــــــــدایــا از تــــو میخــــواهـم . . .چـــــــــــادر مـــــــن را چـــنـان بــا چـــــــــادر خـــــــاکـــی جــــــــــده ســــــــادات پیــــوند بــزنــــی کـه اگــر . . .جــــــان از تـــــنـم بـــرود 

چـــــــادر از ســــرم نـــرود . . .

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

 • هـــــدى ...