.

.

.

مـــا از خـــم پـــرجــــوش ولایــــت مســـتیم ...

عـــهــــدی ازلـــی بـــا ره مـــــولا بســــتیـم ...

بنــگر کـه وظیـــفه چیســـت در ایـن میـــدان ...

مـــا افســـر جنـــگ نــــرم آقـــــا هســـتیم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــام مـــن ســـرباز کـــوی عتـــرت اســـت ...

دوره ی آمـــوزشـــی ام هیئـــت اســـت ...

پادگـــانم چـــادری شـــد وصـــله دار ...

ســـر درش عکـــس عـــلی بـــا ذوالفـــقار ...

ارتـــش حیـــدر محـــل خدمـــتم ...

بهـــر جانـــبازی پـــی هـــر فرصـــتم ...

نقــش سـر دوشـی مــن یــا فاطـــمه اســت ...

قمـــقمه ام پـــر ز آبـــ علقـــمه اســـت ...

اســـم رمـــز حمـــله ام یـــا๛ نــبــے ...

افســـر مافـــوقم عـــــباس عـــــلی ...

گـــر چـــه شـــد فرمـــانده ام غائـــب ولـــی ...

دلخـــوشم بـــر نایـــبش سـیــــــد عـــــلـی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رزمــنــده ای کـه در فـــضــای ســایبــر مــیجــنــگی ...

بـرای فـشردن کـلیــدهــای کـامپیــوتـر وضـو بگیــر و ...

بـا نـیــــت قـــــربـه الــی الله مـطــلــب بــنــویـــــس ...

بـدان کـه تــو مصـداق و مــارَمـَیـت اِذ رَمــَیت هستی ...

تـــو در شـبهــای تـــاریــک جـــبـهــه ســــــایــبــــری ...

از مـــیــــدان مــیـــن گــــــنـــاه عــــبــور میــــکنــی ...

مـــــــــــــراقـــــــــــبــــــــــ بـــــــــــــــــاشــــــــــــ ...

بــه شـــــــــــــــــــــهــــــــدا تــمــــســــــک کـــــن ...

بــصـــیـرتــت را بـــــالا بـــبــر کــه تــرکـــش نخـــوری...

رابـــــــطــه خــــودت را بــا خــــــــــــــدا زیــــاد کــــن...

بــــا اهــــــــــل بـــیـــــــــــــت یـــــکـــی شـــــــــو ...

و در ایــن راه گــــوش بــه فـــــرمـــان آنــــهـا بــــاش ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللّهـُــــمَّ صَـلِّے عَلـے مُحَـــمَّد ...

وَ آلِـــ مُحَــمَّد وَ عَجِّـلْ فـَـَرَجَـهُم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ◈◈◈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
پیوندها

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹
مهر
۹۳

مـــحــــــــــــــرم نــزدیــــــــک اســــت . . . خــواســــــتـم شــــــفـــایـــت را از حــــــســـــــــــیـــن تـــمـــــنــا کنـــــم . . . امـــــــــــــا . . .


تـــــو خــــــود بــه اســــــتــقــــبــال 
حــــــســـــــــــیـــنــت رفــــــتــی . . .
انــــا لله و انــــا الیـــــه راجـــــــعــــون . . .


اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...
۲۵
مهر
۹۳

قـــــــــلـــم بـه دســــت گـــرفـتــم ز ِ یــــــــــــــــاس بنـــویــــسـم . . . دوبــــــاره خـــــــاطـــــــــرم آمــــــــــد . . . کــه نیـســــــــتـم لایــــــــــــــــق . . . 

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...
۱۰
مهر
۹۳

چـــــادرم تـــــاج بهـــــــشـتیــــســـت کـه بـر ســـــر دارمـــ . . . یــــــادگـاریـســـــت کـه از حـــضـــــــــرت مــــــــــادر دارمـــ . . .تــیـــــــــرهــا بـر دل دشــــــــمــــن زده بـا هــــر تـــــارشـــ . . .مـــــــن مــحــــــال اســـت کـه آن را ز ســـــــرم بـــردارمـــ . . .+دلــــنـوشــــــــــتخــــــــــدایــا از تــــو میخــــواهـم . . .چـــــــــــادر مـــــــن را چـــنـان بــا چـــــــــادر خـــــــاکـــی جــــــــــده ســــــــادات پیــــوند بــزنــــی کـه اگــر . . .جــــــان از تـــــنـم بـــرود 

چـــــــادر از ســــرم نـــرود . . .

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...
۰۴
مهر
۹۳

مـــن یـــک دخـــــتــر چــــــــــــــادریـــم . . .

شـــاد و پـــر نشــــاط  ، ســر زنــــــده و پـــرکـــــار . . .

قــــــرآن و نـهـــــج الـبــــــلاغــه اگــر میــخوانــم ، حـافــــظ و سعـــــدی هــم میــخوانــم . . .

عـاشــــــق پهــــــلوانــی هــای حــضــــــرت حــیــــــــــدر ( علیــه الســـلام ) اگــر هســتم  . . . 

یـــک عالـــمه شعــــر حـــــماســی از شـــــــاهنامــــه هــم حـــفظـــم . . .

پـــای ســـــجـاده ام گـــــــریـه اگــر میــکنــم ، خـــــنـده هــایم هــم تــــماشـایــی اســت . . .

مــن یــک عــــالمـه دوســــت و رفــــــیــق دارم . . .

تـــابســــتان هــا اگــر اردوی جــــــهــادی میــروم ، اردوی تـــفریحـــــی ام نیــز هــر هــــفتــه بــه پـاســــت . . .

مـــا بـا هــم اگــر دعــــــای کـمــــــیـل میــرویــم ، پــــــــارک رفـــتنمــان هــم ســرجایـــش هســـت . . .

مـســــــــجـد اگــر پــــاتــوق مـاســــت ، بـــــاغ و بـــوســــتـان پــــاتــوق بعـــــدی مــاســـت . . .

بــرای نــمــــــــاز صـــــــبــح قــــرار مـســــــــجـد اگــر میــگذاریــم  . . . 

هـنــــوز خــورشـــــــیـد نــــزده از مـســــــــجـد تــا پــــــــارک قــــدم میــزنیــم . . .

دعــــــای عـــــــهــدمان را اگــر میــخوانیــم . . . 

هـــمانجـــا ســـــفــره صــــــفــا بــاز میــکنیــم و بــا خـــــنـده و شـــــادی صــــبحانــــه مــان میــشود . . .

پــــــــارک بــا طــعــــــــم خـــــــــــــــدا . . .

مــا اگــر چـــــــــــادر ســر میــکنیــم ، نــقــــــاش هــم هســــتیــم ، خـــــطمــان هــم خــــــوب اســت . . .

قـــــــدم هــم میــزنیــم ، تــــــئاتــــر هــم میــرویــم ، ســـــینمــا هــم اگــر فیـــــلمخــــــوب داشت . . .

کـــــــوه هــم میــرویــم ، عــکــــــس هــای یـــــــــادگــــاری ، فــــیلـــم هــای پــر از خـــــنـده و شـــــادی . . .

کــی گــفتــــه مـــا چـــــــــــادرى هـــا . . .

مــن قـــــشنــگتـــــر از دنـــــــیــای خـــــــودمــان ســـــراغ نـــــدارم . . .

دنـــــــیــای مــن و ایــن رفـــــیقــــان بــا خـــــــــدایــم . . .

هـــمیـــن هــایی کــه هـــر ســــال بــا هــم اعـــــتکـــاف میــرویــم ، هـــمیـــن هــا کــه بــا هــم اردو هــم میــرویــم . . .

دنـــــــیــای مــــا را نـــــدیــده کســــی کــه بــه دعــــــای کـمــــــیـل رفــتن مــــا خـــــنـدیده . . .

کــی گــفتــــه مـــا چـــــــــــادرى هـــا . . .

مــن قـــــشنــگتـــــر از دنـــــــیــای خـــــــودمــان ســـــراغ نـــــدارم . . .

خــــوشـــــــبـخــت نــــــدیــده ، هـــرکــــس مــــــا را نــــــدیــده . . .

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...
۰۴
مهر
۹۳اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...
۰۲
مهر
۹۳

 تــــــک تــــــک ایـــــن  هــــــای  . . .
بــــه 
 شــــــــدن . . .
 ات مــــی ارزد . .  ع " . . .

اللهمـــ عجلـــ لولیکـــ  الفرجــــــ

  • هـــــدى ...